Toạ đàm giới thiệu sách "Tín ngưỡng văn hoá thờ Mẫu của người Việt ở Khánh Hoà" của tác giả Nguyễn Văn Bốn
Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam nói chung, tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Khánh Hòa nói riêng đã đang từng ngày biến đổi theo những nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội đặt trong bối cảnh kinh tế và chính trị. Chính vì thế, có một khảo cứu cập nhật và chuyên sâu về tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Khánh Hòa trong bức tranh chung của tín ngưỡng ở Việt Nam là cần thiết.