Cơ cấu tổ chức

   

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN THƯ VIỆN

STT

Học và tên

Chức vụ

Email

1.

 Th.S Huỳnh Thị Thu Thảo

Giám đốc

huynhthithuthao@ukh.edu.vn

2.

 CN Nguyễn Minh Chi

Phó Giám đốc

nguyenminhchi@ukh.edu.vn

TỔ NGHIỆP VỤ

1.

 CN  Nguyễn Minh Chi

Phó Giám đốc

 nguyenminhchi@ukh.edu.vn

2.

 CN Nguyễn Thị Hải Hưng

Chuyên viên

 nguyenthihaihung@ukh.edu.vn

3.

 CN Nguyễn Thị Bích Thảo

Nhân viên

 nguyenthibichthao@ukh.edu.vn

TỔ DỊCH VỤ

1.

 Th.S Huỳnh Thị Thu Thảo

Giám đốc

 huynhthithuthao@ukh.edu.vn

2.

 CN Nguyễn Minh Chi

Phó Giám đốc

 nguyenminhchi@ukh.edu.vn

3.

 CN Nguyễn Thị Hải Hưng

Chuyên viên

nguyenthihaihung@ukh.edu.vn

TỔ PHỤC VỤ

1.

 Th.S Trần Công Cẩn

Giảng viên

kiêm nhiệm,

 trancongcan@ukh.edu.vn

2.

 CN Ngô Thanh Nhị Cầm

Giảng viên

Ngothanhnhicam@ukh.edu.vn

3

 CN Nguyễn Thị Bích Thảo

Nhân viên

nguyenthibichthao@ukh.edu.vn