Cơ cấu tổ chức

   ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN THƯ VIỆN

STT

Học và tên

Chức vụ

Email

1.

Th.S Huỳnh Thị Thu Thảo

Giám đốc

huynhthithuthao@ukh.edu.vn

2. CN Nguyễn Minh Chi Phó Giám đốc

nguyenminhchi@ukh.edu.vn

TỔ NGHIỆP VỤ

3.

CN Nguyễn Thị Hải Hưng

Chuyên viên

nguyenthihaihung@ukh.edu.vn

4.

CN Võ Thị Kim Liên

Chuyên viên

vothikimlien@ukh.edu.vn

TỔ DỊCH VỤ

5.

Th.S Trần Công Cẩn

Giảng viên,

Chuyên viên

trancongcan@ukh.edu.vn

TỔ PHỤC VỤ

6.

CN Lê Thị Thùy Linh

Chuyên viên

lethithuylinh@ukh.edu.vn

7.

CN Ngô Thanh Nhị Cầm

Giảng viên

Ngothanhnhicam@ukh.edu.vn

8 CN Phạm Thị Liên Giảng viên

Phamthilien@ukh.edu.vn