Cơ cấu tổ chức

        

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN THƯ VIỆN

STT

Học và tên

Chức vụ

Email

1.

Th.S Huỳnh Thị Thu Thảo

Giám đốc

huynhthithuthao@ukh.edu.vn

2.

Dương H. Kim Dung Đài

Phó Giám đóc

duongh.kimdai@ukh.edu.vn

TỔ NGHIỆP VỤ

3.

Nguyễn Minh Chi

Chuyên viên

nguyenminhchi@ukh.edu.vn

4.

Võ Thị Kim Liên

Chuyên viên

vothikimlien@ukh.edu.vn

TỔ DỊCH VỤ

5.

Th.S Trần Công Cẩn

Giảng viên,

Chuyên viên

trancongcan@ukh.edu.vn

TỔ PHỤC VỤ

6.

Lê Thị Thùy Linh

Chuyên viên

lethithuylinh@ukh.edu.vn

7.

Nguyễn Thị Hải Hưng

Chuyên viên

nguyenthihaihung@ukh.edu.vn