Tài liệu điện tử

Giới thiệu 

       Tài liệu điện tử bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa,...được số hóa chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa.

Điều kiện sử dụng

        Đối tượng được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin của Thư viện; đăng nhập là yêu cầu bắt buộc cho việc đọc tài liệu điện tử.

Chính sách sử dụng

       Chỉ đọc tài liệu trên cổng thông tin của Thư viện (không được tải xuống, sao chép dưới bất kỳ hình thức nào).