Bộ quy trình ISO của Thư viện (Ban hành và có hiệu lực từ 25 tháng 7 năm 2022)

STT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ HIỆU

LẦN

BAN

HÀNH

NGÀY

HIỆU

LỰC

BIỂU MẪU THỰC HIỆN

 

1

Danh mục quy trình

 

 

15/7/2022

 

2

Chức năng nhiệm vụ

CNNV/TV

02

15/7/2022

 

3

Sơ đồ tổ chức

SĐTC/TV

02

15/7/2022

 

4

Mô tả công việc Giám đốc

(Huỳnh Thị Thu Thảo)

MTCV.01/TV

02

15/7/2022

 

5

Mô tả công việc Phó Giám đốc 

(Nguyễn Minh Chi)

MTCV.02/TV

02

15/7/2022

 

6

Mô tả công việc chuyên viên

(Trần Công Cẩn)

MTCV.03/TV

02

15/7/2022

 

7

Mô tả công việc chuyên viên

(Lê Thị Thùy Linh)

MTCV.04/TV

02

15/7/2022

 

8

Mô tả công việc chuyên viên

(Ngô Thanh Nhị Cầm)

MTCV.05/TV

02

15/7/2022

 

9

Mô tả công việc chuyên viên

(Phạm Thị Liên)

MTCV.06/TV

02

15/7/2022

 

10

Mô tả công việc chuyên viên

(Võ Thị Kim Liên)

MTCV.07/TV

02

15/7/2022

 

11

Mô tả công việc chuyên viên

(Nguyễn Thị Hải Hưng)

MTCV.08/PĐT

02

15/7/2022

 

12

Mục tiêu chất lượng

       

13

Rủi ro và cơ hội

RRCH/TV

02

15/7/2022

 

14

Qui trình Bổ sung tài liệu

QT.01/TV

02

 

 

15

Qui trình Tích hợp Thẻ thư viện vào Thẻ sinh viên

QT.02/TV

02

15/7/2022

 

16

Qui trình Mượn tài liệu đọc tại chỗ

QT.03/TV

02

15/7/2022

 

17

Qui trình Mượn tài liệu

QT.04/TV

02

15/7/2022

 

18

Qui trình Nhận trả tài liệu

QT.05/TV

02

15/7/2022

 

19

Qui trình Kiểm kê Kho tài liệu

QT.06/TV

02

15/7/2022

 

20

Qui trình Thanh lý Tài liệu

QT.07/TV

02

15/7/2022