• Sách tham khảo
  • Nhan đề: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC :

DDC
Tác giả TT Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Nhan đề BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn tự đánh giá: 2019 – 2023) / Ver 2 / Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Trường Đại học Khánh Hòa, 2024
Mô tả vật lý 252 tr. ;
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Báo cáo
Địa chỉ Tài liệu do Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí cung cấp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154944
0026
004ECA036C5-8C92-49A9-BA90-558AC64078C7
005202404242232
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020##|c0
039|a20240424223326|bUKH393|y20240424221313|zUKH393
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|214
110 |aPhòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
24510|aBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : |bTheo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn tự đánh giá: 2019 – 2023) / Ver 2 / |cPhòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
260##|aKhánh Hòa : |bTrường Đại học Khánh Hòa, |c2024
300##|a252 tr. ;
653##|aĐánh giá
653##|aBáo cáo
852 |aTài liệu do Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí cung cấp
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2024/ukh393/baocao/truongdaihockhanhhoa_bctdgctngonnguanh_2023 (ver 2)/truongdaihockhanhhoa_bctdgctngonnguanh_2023_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào