Quy chế hoạt động của Thư viện

Quy chế hoạt động của Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa ban hành ngày 08/9/2020.

Tải nội dung cụ thể tại đây.