Thẻ Thư viện

Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa tích hợp thẻ thư viện vào thẻ cá nhân của bạn đọc, cụ thể:

1. Thư viện tự động thực hiện tích hợp

Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa: sử dụng thẻ sinh viên (đầu khóa học).

Viên chức Trường Đại học Khánh Hòa: sử dụng thẻ viên chức.

2. Bạn đọc khác: Sử dụng căn cước công dân đăng ký trực tiếp với cán bộ Thư viện (Bộ phận Lưu thông).