• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.401 Gi-108Tr
    Nhan đề: Chương trình học phần triết học Mác - Lênin :

DDC 335.401
Nhan đề Chương trình học phần triết học Mác - Lênin : Sử dụng trong các trường Đại học - Hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H. : [s.n] , 2019
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Chính trị
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Triết học
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Giáo trình
Địa chỉ Tài liệu do tổ Chính trị cung cấp
000 01446nam a2200289 a 4500
00152298
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
00453D857EF-0CAA-48F1-A99F-0EB940F34316
005202304262319
008140306s2019 vm| vie
0091 0
024 |aRG_11 #1 eb0
039|a20230426231825|bUKH393|c20230426225844|dUKH393|y20220817151535|zhungnth
0410#|avie
08214|a335.401 |14th ed |bGi-108Tr
24510|aChương trình học phần triết học Mác - Lênin : |bSử dụng trong các trường Đại học - Hệ không chuyên lý luận chính trị / |cBộ Giáo dục và Đào tạo
260##|aH. : |b[s.n] , |c2019
650#7|2btkkhcn |aChính trị
650#7|2btkkhcn |aTriết học
650#7|2btkkhcn |aGiáo trình
852|aTài liệu do tổ Chính trị cung cấp
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2023/2023(hungnth)/ct học phần triết học mln/1. ct học phần triết học mln (k)_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aNguyễn Thị Hải Hưng
Không tìm thấy biểu ghi nào