Thông báo tình hình cuộc thi cán bộ giảng viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin
Thực hiện kế hoạch số 634/KH-ĐHKH ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức cuộc thi “Cán bộ giảng viên sáng tạo cùng Office 365” với mục đích nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng quản lý giảng dạy tại trường ĐHKH nên nhà trường đã mở rộng thành cuộc thi “Cán bộ giảng viên sáng tạo trên nền tảng CNTT”.
Đến nay BTC nhận được khoảng 25 đề tài đăng ký dự thi. Đề nghị các đơn vị và các tác giả hoàn thành và nộp bài đúng thời gian (20/04/2018) theo thông báo lần 2 số 830/TB-ĐHKH ngày 21 tháng 12 năm 2017.