Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa nhận bằng khen là đơn vị hoàn thành tốt công tác Cải cách Hành chính năm 2019
14h ngày 22/05/2020 tại Phòng họp 1 – Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Cải cách Hành chính năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Công tác Cải cách Hành chính năm 2020.

             Đến dự Hội nghị có TS Lê Thị Mỹ Bình – Bí thư đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường, trưởng các đơn vị và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trong toàn trường.

          Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành – Trưởng phòng Tố chức – Hành chính trình bày báo cáo Tổng kết Công tác Cải cách Hành chính năm 2019. Bảng báo cáo đã đánh giá những mặt đã đạt được về Công tác chỉ đạo điều hành về Cải cách hành chính: Việc lập kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức thực hiện; Về tổ chức điều hành; Về công tác kiểm tra cũng như những kết quả đạt được về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy quản lý,…

          

       Hình 1: TS Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu chỉ đạo   

                         công tác cải cách hành chính năm 2020       

        Kết quả đạt được là đã kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả; Sắp xếp kiện toàn các đơn vị trong toàn trường; Các đơn vị trong toàn trường phối hợp nhẹ nhàng, giải quyết công việc nhanh chóng; Đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính,…

         Hội nghị cũng thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế năm 2019 cũng như đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2020 như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Cải cách hành chính trong toàn Trường; Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lí; Tiếp tục rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn Trường,…

                    

      Hình 2: TS Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt công tác Cải cách Hành chính năm 2019

           Năm 2019, công tác cải cách hành chính của Trường đạt loại Khá. Thư viện là đơn vị đại diện Trường tham gia Mô hình Cải cách Hành chính của Tỉnh. Là 1 trong những đơn vị nhận bằng khen là đơn vị Hoàn thành tốt công tác Cải cách Hành chính năm 2019.

                                                                                 Thư viện