• Sách tham khảo
  • 335.434 6
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với việc đào tạo con người mới ở Việt Nam hiện nay /
DDC 335.434 6
Tác giả CN Võ Văn Dũng
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với việc đào tạo con người mới ở Việt Nam hiện nay / Võ Văn Dũng, Lưu Mai Hoa
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2021
Mô tả vật lý 170tr. ; 21cm.
Tóm tắt Tài liệu đươc chia thành 4 chương. Chương 1 : Bối cảnh lịch sử và tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Chương 2 : Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Chương 3 : Các nhân tố tác động đến việc đào tạo con người mới ở Việt Nam hiện nay. Chương 4 : Ý nghĩa, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay.
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Con người-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Lưu, Mai Hoa
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000931
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151992
0026
004BA8C29FB-FA06-4ECD-8C49-AC8E3EFCB02E
005202108071504
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210807150533|bchinm|y20210807150518|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a335.434 6|214
1001#|aVõ Văn Dũng|cTS
24510|aTư tưởng Hồ Chí Minh về con người với việc đào tạo con người mới ở Việt Nam hiện nay / |cVõ Văn Dũng, Lưu Mai Hoa
260##|aH. : |bLý luận Chính trị, |c2021
300##|a170tr. ; |c21cm.
520##|aTài liệu đươc chia thành 4 chương. Chương 1 : Bối cảnh lịch sử và tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Chương 2 : Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Chương 3 : Các nhân tố tác động đến việc đào tạo con người mới ở Việt Nam hiện nay. Chương 4 : Ý nghĩa, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay.
650#7|aViệt Nam|2BTKTVQGVN
650#7|aCon người|2BTKTVQGVN
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh|2BTKTVQGVN
7001#|aLưu, Mai Hoa
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000931
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000931 CS1_Kho sách tham khảo 335.434 6 Sách tham khảo 1