LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / TS Phạm Ngọc Anh Chủ biên
H. : Chính trị quốc gia - Sự thật , 2012
286tr ; 21 cm

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Đầu mục:74 (Lượt lưu thông:681) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh (Ch.b)...[et. al. ]
Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
287tr. ; 21cm

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài / Trần Nhâm.
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011.
606 tr. ; 21 cm.

Tập trung phân tích một cách toàn diện một số vấn đề lý luận cơ bản sau đây : Một là cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu ; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc ; Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam ; Hồ Chí Minh một thiên tài về chỉ đạo sách lược.....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh / TS Nguyễn Khắc Thanh; TS Nguyễn Ngọc Long; Nguyễn An Ninh…[và những người khác]
H. : Lý luận chính trị , 2014
475tr ; 21 cm

Nội dung gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử; Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / TS Đỗ Ngọc Ninh; TS Ngô Bích Ngọc; Đặng Đình Phú…[và những người khác]
H. : Lý luận chính trị , 2014
342tr ; 21cm

Nội dung: Học thuyết Mác-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản; Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền; Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975); Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954-1975); Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1986); Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay)
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)