LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Học thuyết âm dương và ý nghĩa của nó đối với y học hiện nay : Sách chuyên khảo / Võ Văn Dũng (ch.b), Võ Công Tú
Huế : Đại học Huế, 2019
121tr. : ảnh ; 21cm.

Nội dung của tài liệu được chia thành 3 chương. Chương 1 trình bày nguồn gốc và nội dung cơ bản của học thuyết âm dương. Chương 2 đi sâu vào phân tích những ứng dụng học thuyết âm dương trong lĩnh vực y học. Và chương 3 nêu ý nghĩa của học thuyết âm dương đối với việc chữa bệnh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)