LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với việc đào tạo con người mới ở Việt Nam hiện nay / Võ Văn Dũng, Lưu Mai Hoa
H. : Lý luận Chính trị, 2021
170tr. ; 21cm.

Tài liệu đươc chia thành 4 chương. Chương 1 : Bối cảnh lịch sử và tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Chương 2 : Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Chương 3 : Các nhân tố tác động đến việc đào tạo con người mới ở Việt Nam hiện nay. Chương 4 : Ý nghĩa, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)