• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 428 M458N
    Nhan đề: <1000 = One thousand> Reading Comprehension Practice Test Items for the New Toeic Test /

DDC 428
Tác giả CN Toeic, Jim's
Nhan đề <1000 = One thousand> Reading Comprehension Practice Test Items for the New Toeic Test / Jim's Toeic
Lần xuất bản Sách tái bản
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 238p. ; 29 cm
Thuật ngữ chủ đề English
Thuật ngữ chủ đề Toeic
Thuật ngữ chủ đề Reading Comprehension
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(1): Eng.07988
000 00763nam a2200241 a 4500
00147203
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
00489700
005201803071031
008180307s2017 vm| eng
0091 0
020##|a9786045825495 : |c278.000đ
024 |aRG_5 #1 eb0 i1
039|a20180307103100|blienvtk|y20180307102800|zlienvtk
0410#|aeng
08214|a428 |bM458N |214
1001#|aToeic, Jim's
24510|a<1000 = One thousand> Reading Comprehension Practice Test Items for the New Toeic Test / |cJim's Toeic
250##|aSách tái bản
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300##|a238p. ; |c29 cm
650#7|aEnglish
650#7|aToeic
650#7|aReading Comprehension
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(1): Eng.07988
890|a1|b3|c0|d0
911##|aVõ Thị Kim Liên
912##|aVõ Thị Kim Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 Eng.07988 CS1_Kho sách ngoại văn 428 M458N Sách giáo trình 1