• Sách giáo trình
  • 324.259707 GI-108TR
    Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :
DDC 324.259707
Nhan đề Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý (Ch.b)...[ et. al. ]
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 278tr ; 21cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn ường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)...
Thuật ngữ chủ đề Đường lối cách mạng
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đinh, Xuân Lý, $echủ biên
Tác giả(bs) CN Ngô, Đăng Tri
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Quang, $echủ biên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(9): 102000099-107
000 01483nam a2200289 a 4500
00150394
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
004FC96C8D9-44F1-46A2-8514-F5563057DEC0
005201903051617
008170524s2017 vm| vie
0091 0
020##|a9786045704806 |c25.000
024 |aRG_5 #1 eb0 i1
039|y20190305161732|zlienvtk
0410#|avie
08214|a324.259707|214|bGI-108TR
24500|aGiáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cĐinh Xuân Lý (Ch.b)...[ et. al. ]
250##|aXuất bản lần thứ 10
260##|aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2017
300##|a278tr ; |c21cm
500##|aĐầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
520##|aĐối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn ường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)...
650#7|aĐường lối cách mạng
650#7|aĐảng Cộng Sản Việt Nam
650#7|aGiáo trình
7001#|aĐinh, Xuân Lý, $echủ biên
7001#|aNgô, Đăng Tri
7001#|aNguyễn, Đăng Quang, $echủ biên
7001#|aNguyễn, Viết Thông
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(9): 102000099-107
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2018/sachcu/gtduongloicmcuadcsvnthumbimage.jpg
890|a9|b34
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000103 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 5
2 102000104 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 6
3 102000105 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 7
4 102000106 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 8
5 102000107 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 9
6 102000099 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 1
7 102000100 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 2
8 102000101 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 3
9 102000102 CS1_Kho giáo trình 324.259707 GI-108TR Sách giáo trình 4

Không có liên kết tài liệu số nào