DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh (Ch.b)...[et. al. ]
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 287tr. ; 21cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Mạch, Quang Thắng
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Anh, $echủ biên
Tác giả(bs) CN Vũ, Quang Hiển
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Cơ
Địa chỉ 100CS1_Sách giáo trình(2): 102000093-4
000 01818nam a2200277 a 4500
00150393
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
0043F234E32-7F77-48F6-AF00-B49CA93A524C
005201903041505
008
0091 0
020##|c24.000
039|a20190304150540|blienvtk|y20190304145657|zlienvtk
0410#|avie
08214|a335.4346 |214|bGI-108TR
24500|aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Ngọc Anh (Ch.b)...[et. al. ]
250##|aXuất bản lần thứ 10
260##|aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2017
300##|a287tr. ; |c21cm
500##|aĐầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo
520##|aĐối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
650#7|aGiáo trình
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh
7001#|aMạch, Quang Thắng
7001#|aPhạm, Ngọc Anh, $echủ biên
7001#|aVũ, Quang Hiển
7001#|aNguyễn, Ngọc Cơ
852|a100|bCS1_Sách giáo trình|j(2): 102000093-4
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2018/sachcu/gttutuonghcmthumbimage.jpg
890|a2|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000093 CS1_Kho giáo trình 335.4346 GI-108TR Sách giáo trình 1
2 102000094 CS1_Kho giáo trình 335.4346 GI-108TR Sách giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào