• Sách giáo trình
  • 324.259 707 1 GI-108T
    Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học,cao đẳng.. .
DDC 324.259 707 1
Nhan đề Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học,cao đẳng.. .
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia , 2009
Địa chỉ 200CS2_Kho giáo trình(100): 3081-0001-100
000 00378nam a2200121 a 4500
00142539
0025
003
00485033
005201608291005
008160829s2009 vm| vie
0091 0
020##|c18500
024 |aRG_15 #1 eb1
039|a20160829104200|bhungnth|y20160829104200|zhungnth
041##|avie
08214|a324.259 707 1 |bGI-108T
24510|aGiáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học,cao đẳng.. .
260##|bChính trị Quốc gia , |c2009
852|a200|bCS2_Kho giáo trình|j(100): 3081-0001-100
890|a100|b96
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3081-0001 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 1 Hạn trả:19-05-2019
2 3081-0002 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 2
3 3081-0003 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 3
4 3081-0004 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 4 Hạn trả:20-07-2019
5 3081-0005 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 5 Hạn trả:23-07-2019
6 3081-0006 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 6 Hạn trả:30-04-2019
7 3081-0007 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 7 Hạn trả:06-03-2019
8 3081-0008 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 8 Hạn trả:29-04-2019
9 3081-0009 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 9 Hạn trả:17-01-2021
10 3081-0010 CS2_Kho giáo trình 324.259 707 1 GI-108T Sách giáo trình 10 Hạn trả:09-05-2019

Không có liên kết tài liệu số nào