• Sách tham khảo
  • 335.43 Gi-108Tr
    Giáo trình những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / :
DDC 335.43
Tác giả CN Phạm, Văn Sinh
Nhan đề Giáo trình những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / : Dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan đồng chủ biên,Nguyễn Viết Thông, Vũ Tình
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia , 2009
Mô tả vật lý 492tr ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin:;Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật;Chủ nghĩa duy vật lịch sử.Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa: Học thuyết giá trị; Học thuyết kinh tế giá trị thặng dư; Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình Cách mạng Xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -Chính trị
Thuật ngữ chủ đề btkkhcn -triết học
Tác giả(bs) CN Vũ, Tình
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Phan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(6): Vv.007807-12
000 02241nam a2200325 a 4500
00124403
0026
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
00466304
005201311291714
008131129s2009 vm| vie
0091 0
020##|c32500
024 |aRG_6 #1 eb1 i2
039|a20151014173400|badmin|y20131129171500|zlinhltt
0410#|avie
08214|a335.43 |214|bGi-108Tr
1001#|aPhạm, Văn Sinh
24510|aGiáo trình những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / : |bDùng cho sinh viên đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan đồng chủ biên,Nguyễn Viết Thông, Vũ Tình
260##|aH. : |bChính trị quốc gia , |c2009
300##|a492tr ; |c21 cm
500##|aĐầu trang nhan đề:Bộ Giáo dục và Đào tạo
520##|aPhần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin:;Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật;Chủ nghĩa duy vật lịch sử.Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa: Học thuyết giá trị; Học thuyết kinh tế giá trị thặng dư; Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình Cách mạng Xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
650#7|2btkkhcn |aGiáo dục
650#7|2btkkhcn |aChính trị
650#7|2btkkhcn |atriết học
7001#|cPGS.TS. |aVũ, Tình
7001#|cPGS.TS. |aPhạm, Quang Phan |eđồng chủ biên
7001#|cTS. |aNguyễn, Viết Thông
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(6): Vv.007807-12
890|a6|b58
911##|aLê Thị Thùy Linh
912##|aNguyễn Hoàng Nhật
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 Vv.007807 CS1_Kho sách tham khảo 335.43 Gi-108Tr Sách tham khảo 1
2 Vv.007808 CS1_Kho sách tham khảo 335.43 Gi-108Tr Sách tham khảo 2
3 Vv.007809 CS1_Kho sách tham khảo 335.43 Gi-108Tr Sách tham khảo 3
4 Vv.007810 CS1_Kho sách tham khảo 335.43 Gi-108Tr Sách tham khảo 4 Hạn trả:10-05-2019
5 Vv.007811 CS1_Kho sách tham khảo 335.43 Gi-108Tr Sách tham khảo 5
6 Vv.007812 CS1_Kho sách tham khảo 335.43 Gi-108Tr Sách tham khảo 6

Không có liên kết tài liệu số nào