LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đối với cuộc sống của người dân khu vực Vĩnh Trường - Nha Trang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Lê Xuân Vân ; Đỗ Phương Quyên (GVHD)
Khánh Hòa : Trường Đại học Khánh Hòa, 2021
50tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến sinh viên trường Đại học Khánh Hòa thông qua phim lịch sử : Đề tài nghiên cứu khoa học / Âu Mậu Nhân ; Nguyễn Thị Kim Hằng (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
67tr. ; cm.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Phan Mỹ Duyên ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
77tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Báo truyền hình Khánh Hòa trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Ngô Khánh Nguyên ; Phan Thúy Hằng (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
84tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cảm thức thẩm mỹ trong thần thoại Hy Lạp : Đề tài nghiên cứu khoa học / Phạm Tú Nhi, Đặng Nguyễn Hồng Anh ; Phan Thị Thùy Nhung (GVHD)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
88tr.
Trường Đại học Khánh Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)