Dòng Nội dung
1
Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp Cách mạng của chúng ta / Nguyễn Phú Trọng
H. : Chính trị quốc gia - sự thật , 2011
95tr ; 19 cm

Các cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến 1991. " Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và công cuộc đổi mới ở VN. Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay. Những nội dung bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 tại Đai hội XI của Đảng.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Điều lệ Đảng từ đại hội đến đại hội / : Lý luận và thực tiễn / Lê, Huy Bảo; Biên tập . Lê Văn Yên, Trần Trung Thành
H. : Chính trị quốc gia , 2000
400tr ; 19 cm

Giới thiệu 4 vấn đề: Những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng; Vấn đề đảng viên; Các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng cơ cấu tổ chức của đảng; Cơ cấu tổ chức của đảng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng / : Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu học tập và vận dụng nghị quyết Đại hội XI / Phạm Văn Linh,Nguyễn Tiến Hoàng
H. : Chính trị quốc gia - sự thật , 2011
115tr ; 19 cm

Nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI. Bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay.Những nội dung chủ yếu của các văn kiện Đại hội XI. Những điểm mới của các văn kiện Đại hội XI.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng / : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên / Hoàng Phong Hà
H. : Chính trị quốc gia - sự thật , 2011
199tr ; 19 cm

Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI.Chuyên đề 4: Kết quả thi hành điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng / Hoàng Phong Hà
H. : Chính trị quốc gia - sự thật , 2011
371tr ; 19 cm

Đánh giá tổng quát 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010. Về một số kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội X ( 2006-2010 ). Kinh nghiệm của một số quốc gia và vùng lãnh thổ về quản lý và phát triển đất nước.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)