Dòng Nội dung
1
2
Đảng Cộng sản Việt Nam - Mười mốc son lịch sử / Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều.
H. : Quân đội nhân dân, 2001.
150tr. : hình ảnh ; :

Giới thiệu 10 sự kiện chính trị trong đại từ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 - 2 - 1930 đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, mỗi đại hội là một cột mốc đánh dấu sự trương thành, phát triển của Đảng ta gắn liền với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay / Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt
Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2019
245tr. ; 21cm.

Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thòi kỳ đổi mới / Nguyễn Danh Tiên
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012
338 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương I : Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ năm 1986 đến tháng 6 năm 1996). Chương II : Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 6-1996 đến năm 2001). Chương III : Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Chương IV : MỘt số thành tựu, hạn chế và kinh nghiêmj trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội / TS Nguyễn Thị Như Hà, TS Phạm Thị Khanh, TS An Như Hải …[và những người khác]
H. : Lý luận chính trị , 2014
454tr ; 21cm

Trình bày những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)