LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Báo chí - Truyền thông : Những điểm nhìn từ thực tiễn. Nguyễn Văn Dững T. 3 /
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
441tr. ; 24cm.

Gồm 2 phần. Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về báo chí - truyền thông. Phần 2: Thực tiễn - kinh nghiệm
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Báo chí - Truyền thông những điểm nhìn từ thực tiễn. Đỗ Thị Thu Hằng (Ch. b) T. 4 /
Hà Nội : Lao động, 2019
443tr. ; 24cm.

Gồm hơn 51 bài nghiên cứu, trao đổi về cơ hội và thách thức cho sự phát triển nền báo chí truyền thông Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 truyền thông số. Những vấn đề về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về báo chí truyền thông, ứng dụng lý thuyết báo chí truyền thông hiện đại trong thực tiễn ở nước ta hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Báo chí truyền thông hiện đại (từ hàn lâm đến đời thường) / Nguyễn Văn Dững
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
371tr. ; 21cm.

Truyền thông đại chúng, báo chí; Đặc điểm của báo chí hiện đại; Nhà báo và việc đào tạo báo chí và báo chí với vấn đề trẻ em.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

4
Báo chí, truyền thông hiện đại thực tiễn, vấn đề, nhận định / Tạ Ngọc Tấn
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
440tr. ; 24cm.

Cuốn sách tổng hợp các bài viết về báo chí, truyền thông từ thuở sơ khai đến hiện tại, đồng thời gắn báo chí, truyền thông với các vấn đề về kinh tế - xã hội, chính trị, đời sống ; với trách nhiệm và công tác chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo. Cuốn sách được chia thành 5 phần với 35 bài viết : Hồ Chí Minh - Người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam ; Sự phát triển báo chí, truyền thông hiện đại ; Báo chí, truyền thông và chính trị ; Báo chí, truyền thông và đời sống xã hội ; Nhà báo và nghề nghiệp.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bốn học thuyết truyền thông : Thuyết Độc đoán, thuyết Tự do, thuyết Trách nhiệm xã hội, thuyết Toàn trị Xô Viết. Những quan điểm về báo chí nên trở thành như thế nào và nên làm gì / Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm; Lê Ngọc Sơn dịch
Hà Nội : Tri thức, 2018
263tr. ; 21m.

Bao gồm bốn học thuyết cơ bản về báo chí của phương Tây: Thuyết Độc đoán hình thành từ các thế kỷ mà chế độ độc tài về chính trị cầm quyền từ thời Plato đến Machiavelli; thuyết Tự do hình thành từ thời Milton, Locke, Mill và thời kì Phục hưng; thuyết Trách nhiệm xã hội hình thành từ thời kì cải cách truyền thông và trong những nghi ngờ triết lí thời kì Phục hưng; và thuyết Toàn trị Xô viết hình thành trong thời kì Marx, Lenin, Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô... Thuật ngữ chủ đề Học thuyết
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)