Dòng Nội dung
1
Giáo trình phương pháp dạy - học mĩ thuật / Nguyễn Quốc Toản (ch,b) ; Hoàng Kim Tiến
H. : Đại học Sư phạm, 2010
207 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hình họa 1 / Triệu Khắc Lễ
H. : Đại học Sư phạm, 2011
422 tr. ; 24 cm.

Nội dung tài liệu được chia thành các học phần : Vẽ khối cơ bản và đồ vật. Vẽ đầu tượng người. Vẽ tĩnh vật
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hình họa 1 / Triệu Khắc Lễ
H. : Đại học Sư phạm, 2008
422 tr. ; 24 cm.

Tài liệu được chia thành những khối học phần cơ bản sau : Vẽ khối cơ bản và đồ vật. Vẽ đầu tượng người. Vẽ tĩnh vật
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hình họa 2 / Triệu Khắc Lễ
H. : Đại học Sư phạm, 2008
326 tr. ; 24 cm.

Tài liệu bao gồm những nội dung chính sau : Vẽ tượng người từ bán thân đến toàn thân
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Trần Thị Biển (ch.b), Phạm Duy Anh
H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
71tr. ; 27 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)